10 nguyên tắc bảo vệ


10 Nguyên Tắc

NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chủ rừng phải tuân thủ với các luật và quy định hiện hành, và các hiệp ước, công ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia

NGUYÊN TẮC 2: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Chủ rừng phải duy trì và/ hoặc cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của người lao động

NGUYÊN TẮC 3: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA

Chủ rừng phải xác định và tôn trọng các quyền hợp pháp và quyền truyền thống của người bản địa đối với các quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất, vùng lãnh thổ và các tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.

NGUYÊN TẮC 4: QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

Chủ rừng phải đóng góp vào việc duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương.

This image has an empty alt attribute; its file name is quan-ly-rung-1024x668.jpg

NGUYÊN TẮC 5: CÁC LỢI ÍCH TỪ RỪNG

Chủ rừng phải quản lý hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ thuộc Đơn vị Quản lý nhằm duy trì hoặc nâng cao tính ổn định kinh tế dài hạn và một loạt các lợi ích xã hội và môi trường.

NGUYÊN TẮC 6: GIÁ TRỊ VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Chủ rừng phải duy trì, bảo tồn và/ hoặc khôi phục các dịch vụ hệ sinh thái và các giá trị môi trường của Đơn vị Quản lý và phải tránh, sửa chữa hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường.

NGUYÊN TẮC 7: LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ

Chủ rừng phải có một Kế hoạch Quản lý nhất quán với các chính sách và mục tiêu quản lý và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý. Kế hoạch Quản lý phải được thực hiện và được cập nhật dựa trên các thông tin giám sát nhằm thúc đẩy quản lý thích ứng. Các hồ sơ lập kế hoạch và quy trình thủ tục liên quan phải đầy đủ để hướng dẫn cho nhân viên, thông tin cho các bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan có quan tâm và để biện minh cho những quyết định quản lý.

NGUYÊN TẮC 8: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Chủ rừng phải chứng tỏ rằng, tiến trình đạt được các mục tiêu quản lý, các tác động của các hoạt động quản lý và điều kiện của Đơn vị Quản lý được giám sát và đánh giá tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý để thực hiện việc quản lý thích ứng.

NGUYÊN TẮC 9: CÁC GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO

Chủ rừng phải duy trì và/hoặc cải thiện Các giá trị bảo tồn cao trong Đơn vị Quản lý thông qua việc áp dụng phương pháp phòng ngừa.

NGUYÊN TẮC 10: THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Các hoạt động quản lý được tiến hành bởi/ hoặc cho Chủ rừng ở Đơn vị Quản lý phải được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các chính sách và các mục tiêu về kinh tế, môi trường và xã hội của Chủ rừng và tuân thủ các Nguyên tắc và Tiêu chí.

Đây chính là 10 nguyên tắc quản lý rừng bền vững.